Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Tipy a triky Erasmus+


Ako pracovať s médiami a vzory tlačových správ


Využite materiály Ako pracovať s médiami a vzory tlačových správ na zlepšenie spôsobov propagácie a diseminácie vašich projektov! Materiály obsahujú tiež príklady tlačových správ.

- Ako použiť tlačovú správu [SK, pdf, 465 KB]
- Ako pracovať s mediami [SK, pdf, 456 KB]
- Príklad tlačovej správy pre školy [SK, doc, 88 KB]
- Tlačová správa [SK, doc, 84 KB]
Dopad a diseminácia


Každý, kto sa chce zapojiť do programu Erasmus+, sa pri príprave projektu stretne so slovami „dopad“ alebo „diseminácia“. Ide o pojmy, ktoré vyvolávajú mnoho otázok: Čo to znamená konkrétne pre môj projekt? Ako môžeme zabezpečiť, aby mal náš projekt čo najväčší dopad? Ako k tomu prispieva diseminácia – šírenie informácií o projekte a jeho výsledkoch a výstupoch?

Dopad a diseminácia predstavujú dôležitú súčasť Erasmus+ projektov. Ponúkame Vám preto pestrú paletu nástrojov, ktoré vyvinuli rôzne národné agentúry a Európska komisia na tieto témy:

1. ImpactTool – dopad v Erasmus+ projektoch „KA2 - Strategické partnerstvá“

On-line nástroj, ktorý je dostupný v anglickom jazyku, vypracovala holandská národná agentúra, s cieľom pomôcť žiadateľom o grant a koordinátorom Strategických partnerstiev:

• pri definovaní dopadu – čiže očakávanej zmene, ktorú má projekt priniesť,
• pri plánovaní vhodných opatrení, ktoré dopad projektu zabezpečia,
• pri výbere vhodných aktivít a indikátorov, ktoré budú zárukou dosiahnutia plánovaného dopadu projektu.

- ImpactTool [EN]


2. IMPACT+ - Príručka pre facilitátorov workshopu o dopade

Príručka Impact+ Exercise bolo pripravená pre žiadateľov o grant, ako aj pre projektových koordinátorov aby ju využívali pri premýšľaní nad tým, aký dopad môže mať ich projekt a akým spôsobom je ho možné merať.

- Impact+ Excercise [SK, pdf, 741 KB]
- Impact+ tool (prázdny) [SK, pdf, 446 KB]
- Impact+ tool (vyplnený) [SK, pdf, 484 KB]


3. Toolbox & Good Practices for Impact and Dissemination of Projects

Zoznam príručiek, návodov a štúdií, ktoré vypracovali národné agentúry alebo Európska komisia na tému „dopad“ alebo „diseminácia“. V tabuľke nájdete elektronické odkazy na konkrétne materiály dostupné v rôznych jazykoch (AJ, FJ, NJ).

Balíček nástrojov [SK, pdf, 130 KB]
Užitočné odkazy


EPALE – Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe je platforma fungujúca ako otvorená členská komunita pre lektorov, učiteľov a akademických pracovníkov. Umožňuje vyhľadávať vzdelávacie aktivity v zahraničí, partnerov do spoločných projektov, slúži na výmenu informácií, vzdelávacích materiálov a rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi jej členmi, ako aj na publikovanie vlastných aktivít. Jednotlivci zapojení do organizácie a realizácie vzdelávania dospelých majú do tohto virtuálneho priestoru prístup za účelom zdieľania najnovšieho vývoja v oblasti vzdelávania dospelých a vzájomného učenia sa.

Erasmobility – Online platforma pre poskytovateľov Odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a konzorciá OVP na vyhľadanie pracovných miest pre odbornú prax účastníkov mobilít v Európe.

ERASMUSIntern – Portál ponúkajúci priestor pre poskytovateľov stáží a študentov, ktorí hľadajú možnosť zúčastniť sa stáže v zahraničí. Firmám a organizáciám poskytuje priestor na publikovanie svojich pracovných pozícií a pre študentov predstavuje jednoduchý nástroj na vyhľadávanie stáží naprieč všetkými odbormi vrátane dobrovoľníckych príležitostí.

Erasmus Student Network Slovakia – ESN Slovakia je nezisková študentská organizácia, ktorej cieľom je zastupovať zahraničných študentov na Slovensku, a teda poskytovať možnosti prispievajúce ku kultúrnemu porozumeniu a osobnému rozvoju v rámci hesla „študenti pomáhajú študentom“. ESN oraganizuje výlety, sociálne, športové a kultúrne aktivity pre študentov na mobilitách v rámci projektu Erasmus+.

Erasmus+ Project Results – Platforma pre výsledky projektov je databázou uskutočnených projektov, ktorá slúži na zviditeľnenie vášho projektu, zdieľanie výsledkov s tými, ktorých zaujíma podobná téma, na hľadanie nových inšpirácií aj získanie nových partnerov.

Erasmus+ Virtual Exchange – Projekt, poskytujúci mladým ľuďom online priestor pre virtuálnu výmenu ako súčasť ich formálneho a neformálneho vzdelávania. Cieľom projektu je prostredníctvom digitálnych vzdelávacích nástrojov, interaktívnych kurzov a debatných tréningov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti mladých ľudí z krajín Európy a južného susedstva EÚ.

Databáza záverečných správ Erasmus - Pripravená Domom zahraničnej spolupráce z Českej republiky, predstavuje užitočný nástroj na vyhľadávanie škôl a inštitúcií, na ktorých sa odohrali Erasmus študijné pobyty a pracovné stáže vo vysokoškolskom vzdelávaní. Záujemcovia sa môžu dozvedieť užitočné informácié o špecifikách jednotlivých univerzít, potrebnej jazykovej znalosti, o hodnotení danej školy ostatnými študentmi a mnoho iného.

eTwinning - Najväčšia európska platforma pre virtuálnu spoluprácu škôl, bezpečný priestor na komunikáciu, zdieľanie, disemináciu i kontinuálne vzdelávanie. Učitelia môžu vytvoriť siete a spustiť spoločné triedne projekty s kolegami v Európe, využiť prístup k on-line učebným nástrojom a vzdelávacím materiálom, zúčastniť sa workshopov a pracovných skupín a využiť tak možnosti profesijného rastu.

School Education Gateway - Platforma s ponukou príležitostí na vyhľadanie partnerov pre projekty, zdrojov materiálov a informácií a širokou databázou kurzov. Platforma rovnako ponúka možnosť vyhľadávania škôl, ktoré ponúkajú stáže pre študentov a absolventov učiteľských odborov (učitelia, jazykoví asistenti).